2015-09-22

Skargi i wnioski

Procedura wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, opracowanej w oparciu o przepisy Ustawy o działalności leczniczej, wprowadzona zarządzeniem wewnętrzne Nr SEK.020.11.2019.

 

1.  Skargę lub wniosek związany z udziałem świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu może wnieść:

  a)  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, kurator,

  b)  Instytucja uprawniona na podstawie odrębnych przepisów.

 

2.  Skargę lub wniosek składa się:

  a)  ustnie bezpośrednio u Dyrektora Szpitala lub osoby działającej w jego imieniu,

 do protokołu, którego wzór stanowi załącznik do procedury,

  b)  pisemnie w sekretariacie Szpitala,

  c)  drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail Szpitala: lubszpital@onet.pl.

 

3.  W przypadku wniesienia skargi bądź wniosku ustnie – do protokołu:

  a)  protokół sporządza pracownik sekretariatu lub w razie braku takiej możliwości,

 inna wyznaczona przez Dyrektora osoba,

  b)  protokół podpisują skarżący wnioskodawca oraz przyjmujący,

  c)  pracownik sekretariatu rejestruje protokół z przyjęcia skargi/wniosku w

dzienniku korespondencji, następnie w Rejestrze Skarg i Wniosków i dołącza go do odpowiedniej teczki spraw,

  d)  na żądanie skarżącego/wnioskodawcy, zostaje mu wydana kserokopia protokołu

 z wniesieniem skargi/wniosku,

  e)  Dyrektor po zapoznaniu się ze skargą/wnioskiem może:

  -  rozpatrzyć sprawę osobiście, niezwłocznie – informując skarżącego/wnioskodawcę o         swojej decyzji a informacja o sposobie załatwienia sprawy zostanie  zaprotokołowania;

  -  po zapoznaniu się z treścią skargi (wniosku) wyznacza pracownika

 odpowiedzialnego za rozpatrzenia sprawy.

Pracownikiem odpowiedzialnym za rozpatrzenie sprawy nie może być jedynie osoba,  której  skarga bezpośrednio dotyczy.

O rozstrzygnięciu sprawy, które ostatecznie akceptuje Dyrektor, pacjent powiadamiany jest  pisemnie.

 

4.  W przypadku skarg/wniosków wniesionych na piśmie:

  a)  Dyrektor po zapoznaniu się z treścią sprawy, rozpatruje ją osobiście lub wyznacza

pracownika odpowiedzialnego za jej rozpatrzenie.

Pracownikiem odpowiedzialnym za rozpatrzenie sprawy nie może być jedynie osoba, której skarga bezpośrednio dotyczy.

O rozstrzygnięciu sprawy, której ostatecznie akceptuje Dyrektor, skarżący/wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie.

  b)  Pracownik sekretariatu rejestruje skargę/wniosek w dzienniku korespondencji a

następnie w Rejestrze Skarg i Wniosków.

 

5.  Rejestr Skarg i Wniosków zawiera:

  a)  liczbę porządkową,

  b)  imię, nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy,

  c)  treść skargi/wniosku,

  d)  przyporządkowanie skargi/wniosku jako podlegającej nadzorowi medycznemu –

 medyczna, nie podlegającej nadzorowi medycznemu – niemedyczna,

  e)  datę wniesienia skargi/wniosku,

  f)  określenie osoby wyznaczonej do załatwienia sprawy,

  g)  sposób załatwienia sprawy co do jej meritum,

  h)  datę udzielenia odpowiedzi skarżącemu/wnioskodawcy,

   i)  informację o sposobie doręczenia odpowiedzi (np. wysłano pocztą, e-mail na

adres wg rozdzielnika z pisma, doręczono osobiście, zaprotokołowano).

 

6.  Z uwagi na fakt, iż Rejestr Skarg i Wniosków stanowi zbiór danych w rozumieniu

Ustawy o ochronie danych osobowych, dane w nim zawarte nie podlegają udostępnieniu.

 

7.  Rejestr Skarg i Wniosków, oryginały skarg/wniosków wraz z odpowiedziami i

dokumentacją z postępowania wyjaśniającego – jeśli takie było prowadzone, przechowywane są w sekretariacie.

 

8. Wyznacza się termin miesięczny do załatwienia skargi/wniosku.

 

9. W przypadku braku możliwości rozpoznania skargi/wniosku w ciągu jednego miesiąca,

    Dyrektor pisemnie powiadamia skarżącego/wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości

    rozpoznania skargi/wniosku w terminie, jednocześnie informując o przewidywanym terminie

    rozpatrzenia skargi/wniosku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się